[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2560   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    Smart obec

เรื่อง : รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านช่องลม
ผู้เขียน : นายญาณพนธ์ เต็มสังข์
วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
เข้าชม : 88
Bookmark and Share


 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 

            รายงานฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านช่องลม ประจำปีการศึกษา  2559 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่  1  ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6    ในปีการศึกษา 2559  มีนักเรียนจำนวน 128 คน  มีผู้บริหาร 1  คน  ครูผู้สอน  8  คน ครูอัตราจ้าง  1  คน  เจ้าหน้าที่อื่นๆ 2  คน  สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา 2559 ปรากฏผลดังนี้

          ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ทำการประเมิน 5 ด้าน 11 มาตรฐาน 53 องค์ประกอบ โดยโรงเรียนได้ทำการประเมินตนเองมีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม ได้คะแนน 91.11  ผลการประเมินรายด้านพบว่า  ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 4 ด้าน คือด้านคุณภาพผู้เรียน  ด้านการจัดการศึกษาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ระดับคุณภาพดีมาก 1 ด้านคือ ด้านมาตรการส่งเสริม ส่วนผลการประเมินรายมาตรฐาน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 7   มาตรฐาน ระดับคุณภาพดีมาก  1 มาตรฐานส่วนการประเมินองค์ประกอบพบว่าระดับคุณภาพดีเยี่ยม  34  องค์ประกอบ ระดับคุณภาพดีมาก 17องค์ประกอบ          

          ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำการประเมิน 4 มาตรฐาน โดยโรงเรียนได้ทำการประเมินตนเอง มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ได้คะแนน 89.10  ผลการประเมินรายมาตรฐาน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 1   มาตรฐาน ระดับคุณภาพดีมาก  3  มาตรฐาน

          สำหรับการประเมินคุณภาพครั้งนี้ คณะกรรมการได้มีการวิเคราะห์จุดเด่น  จุดควรพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น  ดังนี้

จุดเด่น

นักเรียนมีน้ำใจ  เอื้ออาทรต่อผู้อื่น  กตัญญูกตเวที  และร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  โดยการร่วมกิจกรรมของโรงเรียน  ได้แก่การร่วมกันดูแลบริเวณโรงเรียนให้สะอาด  สวยงามทุกเขตพื้นที่

จุดด้อย

          ด้านการจัดการศึกษา เรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ยังมีค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่ครูมีงานวิจัยหน้าเดียว  ระบบนิเทศภายใน กำกับติดตามตรวจสอบยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

โรงเรียนควรสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้มากขึ้น เพิ่มทักษะในการเรียนรู้ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของนักเรียนในเรื่องของนิสัยรักการอ่าน

 

 

 

 

 

 

 

แบบสรุป

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนบ้านช่องลม อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

คำชี้แจง  ทำเครื่องหมาย P  ลงในช่องระดับคุณภาพตามผลการประเมินของสถานศึกษา        

 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

 

 

 

 

P

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย

 

 

 

 

P

1.1

มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

 

 

P

 

1.2

มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย

 

 

 

 

P

1.3

มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน

 

 

 

 

P

1.4

หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด

 

 

 

 

P

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

 

 

 

 

P

2.1

ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง

 

 

 

 

P

2.2

มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก

 

 

 

 

P

2.3

ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย

 

 

 

 

P

2.4

ชื่นชมศิลปะ ดนตรี  การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ

 

 

 

 

P

มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม

 

 

 

 

P

3.1

มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์

 

 

 

 

P

3.2

มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 

 

 

 

 

P

3.3

เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 

 

 

 

P

3.4

ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ

 

 

 

 

P

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา

 

 

 

 

P

4.1

สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้

 

 

 

 

P

4.2

มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้

 

 

 

 

P

4.3

มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย

 

 

 

 

P

4.4

มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 

 

 

 

P

4.5

มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

 

 

 

 

P

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

 

 

 

 

P

มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี  

                  ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

 

 

 

 

P

5.1

ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย  และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ ในการจัดประสบการณ์

 

 

 

 

P

5.2

ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล

 

 

 

 

P

5.3

ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก

 

 

 

 

P

5.4

ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก

 

 

 

 

P

5.5

ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง

 

 

 

 

P

5.6

ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์

 

 

 

 

P

5.7

ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา

 

 

 

 

P

5.8

ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง

 

 

 

 

P

5.9

ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย

 

 

 

 

P

5.10

ครูจัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรอง  เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก

 

 

 

 

P

มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี

                  ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

 

 

 

 

P

6.1

ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย

 

 

 

P

 

6.2

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิด  ริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

 

 

 

P

6.3

ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ  ใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

 

 

 

 

P

6.4

ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา       

 

 

 

 

 

P

6.5

ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  

 

 

 

P

 

6.6

ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและ   เต็มเวลา 

 

 

 

 

P

6.7

เด็ก ผู้ปกครอง  และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 

 

 

 

P

 

มาตรฐานที่ 7 แนวจัดการศึกษา

 

 

 

P

 

7.1

มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

P

 

7.2

มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย

 

 

 

P

 

7.3

จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย

 

 

 

P

 

7.4

สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง  ชุมชน และท้องถิ่น

 

 

 

P

 

7.5

จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน

 

 

 

P

 

มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

 

 

P

 

8.1

กำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

 

 

 

P

 

8.2

จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 

 

 

P

 

8.3

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ

 

 

 

P

 

8.4

ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

 

 

 

P

 

8.5

นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

P

8.6

จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

 

 

 

P

 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 

 

 

P

 

มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน

ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้        

 

       

 

 

 

P

 

9.1

เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา

 

 

 

P

 

9.2

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

P

 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 

 

 

 

P

มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม

ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย

 

 

 

 

 

P

10.1

จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย  ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

 

 

 

P

 

10.2

ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

 

 

 

P

 

10.3

จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาเด็กให้มีมารยาทไทยไหว้สวย และยิ้มใส *

 

 

 

P

 

10.4

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนาเด็กให้มีมารยาทไทยไหว้สวย และยิ้มใส บรรลุตามเป้าหมาย *

 

 

 

P

 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

 

 

 

P

 

 มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น

                         

 

 

P

 

11.1

จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย

 

 

 

P

 

11.2

ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

 

 

 

P

 

สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมของสถานศึกษา

 

 

 

 

P

 

 

   

2. แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2559  

       

 

 

 

 

 

         

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน

 

 

 

P

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

 

 

 

P

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

 

 

P

มาตรฐานที่ 4  ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

 

 

 

P

ผลการประเมินโดยภาพรวมของสถานศึกษา

 

 

 

P

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     รายงาน SAR ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม 14 ต.ค. 2560
     ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)ปีการศึกษา 2559 18 ส.ค. 2560
     ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559 8 ส.ค. 2560
     ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559 8 ส.ค. 2560
     ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559 8 ส.ค. 2560


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075-272050
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์